nrr logo
kyiv tourism awards

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Фізичної особи-підприємця
Артемчуком Віталієм Володимировичем № 01 від 01 січня 2023 року


ДОГОВІР
Публічної оферти
про надання туристичних послуг

Цей Договір є публічною офертою фізичної особи-підприємця Артемчука Віталія Володимировича (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 2821301714, адреса реєстрації – Україна, 08715, Київська область, Обухівський район, с. Копачів, вул. Шовковична, буд. 16) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (далі – Договір) на умовах, нижчевикладених в даному договорі.
Цей Договір публічної оферти про надання туристичних послуг пропонує фізичним та юридичним особам (надалі – Відвідувачі) приєднатися до цього Договору на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.
Виконавець та відвідувачі надалі по тексту Договору можуть називатись як Сторони.

1. Загальні положення.
1.1. Відносини між Відвідувачами сайту та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Скориставшись послугами Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
1.5.1 Туристичні послуги – послуги, що надаються Виконавцем на користь Відвідувачів, які акцептували умови цього Договору, що полягають у усному ознайомленні з культурною та/або історичною спадщиною України та Європи, проведенні екскурсій як одноосібних, так і колективних та/або прогулянка з залученням коней.
1.5.2 Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміються наступні конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за туристичні послуги. Вартість послуг не є фіксованою та оголошується під час усної домовленості з Відвідувачами. Акцептом Договору вважається лише оплата послуг у повному обсязі, відповідно до ціни, встановленої Виконавцем.
1.5.3 Відвідувач – будь-яка фізична або юридична особа, що використовує послуги Виконавця, оплачує послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.

2. Предмет договору
2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Відвідувачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Клієнту туристичні послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг третіх осіб, на умовах співпраці. При цьому Виконавець несе відповідальність за виконання умов договору перед Відвідувачем.
2. Порядок оформлення послуги та отримання винагороди Виконавцем
2.1. Відвідувач звертається до Виконавця будь-яким зручним для нього способом зв’язку або особисто та приймає умови в пропозиції (в тому числі усній) Виконавця, а також в цьому Договорі.
2.2. Виконавець отримавши звернення (в тому числі усне) від Відвідувача попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати суми послуг оголошених в пропозиції Відвідувачу.
2.3. Відвідувач оплативши послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому Договорі послуги; не оплативши послуги Відвідувач відмовляється від Договору та від послуг, які надаються Виконавцем.
2.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється за наступними реквізитами:
• Отримувач ФОП Артемчук Віталій Володимирович
• Код отримувача 2821301714
• Р/р отримувача UA663052990000026001040121286
• Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
• Код Банку (МФО) 305299
• Призначення платежу «За туристичні послуги».
Лінк на спрощену систему оплати https://cutt.ly/0wi6tUzA

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Виконавець зобов’язується: a) надати туристичні послуги Відвідувачеві, передбачені цим Договором; b) забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок; c) забезпечити Відвідувача повною інформацію про Послугу, її зміст, а також надати дані про Виконавця для пред’явлення скарг або вимог; d) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
3.2. Виконавець має право: a) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку; b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
3.3. Відвідувач зобов’язується: a) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору; b) ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця; c) прийняти Послуги Виконавця; d) оплатити Послуги Виконавця;
3.4. Відвідувач має право: a) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору; b) замовляти Послуги у Виконавця; c) отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, їх ціну.
4. Відповідальність сторін та вирішення спорів
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
4.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Відвідувачу шкоду внаслідок неналежного використання ним придбаних Послуг.
4.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
4.4. Відвідувач та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.
4.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Відвідувач має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
4.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 4.4, 4.5 Відвідувач має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

5. Інші умови
5.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
5.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Відвідувача.
5.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
5.4. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.
5.5. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі.
5.6. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

6. Умови конфіденційності
6.1. Приєднуючись до цього Договору Відвідувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

7. Строк дії договору та порядок його розірвання
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.

8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
8.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

 

Календар заходів

Липень 2024
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Акції та пропозиції

 • Акція для іменинників та їх друзів від Древнього Києва!

  birthday
 • Знижки на фестивалі Древнього Києва - до 50%!

  sale 50 new

Княжа конюшня

 • banner horse1
 • banner horse2
 • banner horse3
 • banner horse5
 • banner horse6

Наші партнери

 • obozevatel
 • segodnya ua
 • Прямий
 • fraza ua
 • ipress
 • join info
 • inforesist
 • inforesist
 • izum
 • ukrinform
 • funtime
 • discover
 • mix
 • kyivmaps.com
 • apostrophe
 • hotels24
 • relaxua